طراحی صفحه لندیگ

طراحی و کدنویسی تک صفحاتی با اهداف خاص تبلیغاتی و بازاریابی برای پلتفرم های مختلف را طراحی لندینگ پیج می گویند.


کاربرد گسترده در تبلیغات و بازاریابی

لندینگ پیج به شما کمک می کنند تا اهداف خود را هوشمندانه پیگیری کنید و بازخورد آنها را دنبال کنید.

طراحی صفحه لندینگ