متدهای آرایه/لیست در پایتون

متدهای آرایه/لیست در پایتون

متدهای آرایه/لیست در پایتون چیست؟ همراه با آکادمی ایتروز به معرفی متدهای آرایه/لیست در پایتون خواهیم پرداخت.


اگر سوالی دارید، بپرسید!

متدهای آرایه/لیست در پایتون چیست؟ همراه با آکادمی ایتروز به معرفی متدهای آرایه/لیست در پایتون خواهیم پرداخت. در مطلب توابع در پایتون متدهای عمومی و پرکاربرد پایتون را بررسی کردیم.

متدهای آرایه/لیست در پایتون

آرایه ها برای ذخیره مقادیر متعدد در یک متغیر واحد استفاده می شوند. آرایه یک متغیر ویژه است ، که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگه دارد.

آرایه ها در طراحی وب سایت کاربرد زیادی دارد.

در مثال زیر ما یک آرایه در پایتون تعریف کرده ایم که نام سه خودرو را در خود جای داده است.

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]
print(cars)

متغییر بالا معادل با متغییر زیر است

car1 = "Ford"
car2 = "Volvo"
car3 = "BMW"

اما با این تفاوت که در آرایه از طریق یک متغییر نام سه خودرو قرار داده شده اما در مثال بالا در سه متغییر سه خودرو تعریف شده. خیلی از مواقع لازم است ما لیستی از چیزی داشته باشیم و در آن صورت آرایه ها فوق العاده برای ما مناسب هستند.

دسترسی به عناصر آرایه

لیست هر آرایه دارای شماره است که به آن اندیس گفته می شود. شمارش اندیس آرایه از صفر است.

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

برای مثال ford اندیس صفر از آرایه است و volvo اندیس یک.

در آرایه بالا نام سه خودرو وجود دارد اما آرایه دارای دو اندیس است. زیرا اندیس ها از صفر شروع می شوند.

بنابراین برای دسترسی به عناصر هر آرایه شماره اندیس آن را می نویسیم.

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]
x = cars[1]

print(x)

با نوشتن اندیس 1 نام volvo چاپ می شود.

حال که با تعریف آرایه در پایتون آشنا شده اید متدهایی که برای آنها کاربردی هستند را مطالعه می کنیم.


append ()

append () یک عنصر را در انتهای لیست اضافه می کند

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange")
print(fruits)

#Output: ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

clear ()

clear () تمام عناصر را از لیست حذف می کند

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.clear()
print(fruits)

#Output: []

copy ()

copy () نسخه ای از لیست را برمی گرداند

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x = fruits.copy()
print(x)

#Output: ['apple', 'banana', 'cherry']

count ()

count () تعداد عناصر با مقدار مشخص شده را برمی گرداند

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x = fruits.count("cherry")
print(x)

#Output: 1

extend()

extend() عناصر لیست (یا هر قابل تکرار) را به انتهای لیست فعلی اضافه کنید

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']
fruits.extend(cars)
print(fruits)

#Output: ['apple', 'banana', 'cherry', 'Ford', 'BMW', 'Volvo']

index ()

index () شاخص عنصر اول را با مقدار مشخص شده برمی گرداند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
x = fruits.index("cherry")
print(x)

#Output: 2

insert ()

insert () عنصری را در موقعیت مشخص شده اضافه می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.insert(1, "orange")
print(fruits)

#Output: ['apple', 'orange', 'banana', 'cherry']

pop ()

pop () عنصر را در موقعیت مشخص شده حذف می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.pop(1)
print(fruits)

#Output: ['apple', 'cherry']

remove ()

remove () اولین مورد را با مقدار مشخص شده حذف می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.remove("banana")
print(fruits)

#Output: ['apple', 'cherry']

reverse ()

reverse () ترتیب لیست را معکوس می کند

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.reverse()
print(fruits)

#Output: ['cherry', 'banana', 'apple']

sort()

sort() لیست را مرتب می کند

cars = ['Ford', 'BMW', 'Volvo']
cars.sort()
print(cars)

#Output: ['BMW', 'Ford', 'Volvo']

منبع » آکادمی ایتروز

مقالات مشابه


متدهای آرایه/لیست در پایتون
توابع در پایتون
تعریف کلاس در پایتون
مفاهیم اولیه برنامه نویسی پایتون مقدماتی

نظرات (0)

شما نیاز دارید وارد شوید برای ارسال نظر.