ایجاد ایمیل اختصاصی با نام دامنه

برای ایجاد پست الکترونیکی اختصاصی از طریق اطلاعات ورود به کنترل پنل هاست وارد آن شویدپس از ورود به هاست مطابق تصویر زیر از قسمت Email بر روی Email Accounts کلیک نمایدپس از ورود به این قسمت بر روی سربرگ Add Email Account کلیک کرده و قسمت های مشخص را تکمیل نماید
Email: نام مورد نظر خود را برای ایمیل وارد نماید مانند info
Password: کلمه عبور ایمیل خود را وارد نماید
در نهایت بر روی دکمه Create account کلیک نماید تا ایمیل مورد نظر ساخته شود

  • ایمیل, ایجاد ایمیل
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

اضافه کردن افزودنی به سرویس

برای اضافه کردن افزودنی جدید به سروریس خود مطابق با تصویر زیر از منوی بخش کاربری بر روی سرویس ها...

مشاهده فضای هاست

برای مشاهده فضای کل هاست و فضای استفاده شده از طریق اطلاعات کنترل پنل هاست وارد آن شوید و در ستون...