مشاهده فضای هاست

برای مشاهده فضای کل هاست و فضای استفاده شده از طریق اطلاعات کنترل پنل هاست وارد آن شوید و در ستون سمت راست مانند تصویر زیر می توانید فضای کل هاست و فضای استفاده شده را مشاهده نماید

  • هاست
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

اضافه کردن افزودنی به سرویس

برای اضافه کردن افزودنی جدید به سروریس خود مطابق با تصویر زیر از منوی بخش کاربری بر روی سرویس ها...

ایجاد ایمیل اختصاصی با نام دامنه

برای ایجاد پست الکترونیکی اختصاصی از طریق اطلاعات ورود به کنترل پنل هاست وارد آن شویدپس از ورود...