Categories

Most Popular Articles

 اضافه کردن افزودنی به سرویس

برای اضافه کردن افزودنی جدید به سروریس خود مطابق با تصویر زیر از منوی بخش کاربری بر روی سرویس ها...

 مشاهده فضای هاست

برای مشاهده فضای کل هاست و فضای استفاده شده از طریق اطلاعات کنترل پنل هاست وارد آن شوید و در ستون...

 ایجاد ایمیل اختصاصی با نام دامنه

برای ایجاد پست الکترونیکی اختصاصی از طریق اطلاعات ورود به کنترل پنل هاست وارد آن شویدپس از ورود...