آموزش ووکامرس

جلسه هفتم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه هفتم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه ششم آموزش پنل مدیریت ووکامرس از سری آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع مروری بر موارد گذشته که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در جلسه ششم آموزش پنل مدیریت ووکامرس به نحوه ایجاد محصول ساده پرداختیم. در آن

جلسه ششم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه ششم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه ششم آموزش پنل مدیریت ووکامرس از سری آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع مروری بر موارد گذشته که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت ووکامرس به بررسی کامل نکات مهم جلسات پیش

جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه پنجم آموزش پنل مدیریت ووکامرس از سری آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع مروری بر موارد گذشته که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت ووکامرس به صورت کامل در رابطه

جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه چهارم آموزش پنل مدیریت ووکامرس از سری آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع مدیریت دسته ها که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در جلسه سوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس به صورت کامل به تنظیمات افزونه

جلسه سوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه سوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه سوم آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع بررسی قسمت تنظیمات ووکامرس فارسی که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در ادامه جلسه دوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس به شما در رابطه با نصب افزونه های مهم فروشگاه

جلسه دوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

جلسه دوم آموزش پنل مدیریت ووکامرس

با ویدیو جلسه دوم آموزش پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی ووکامرس همراه شما هستیم با موضوع آموزش نصب قالب فروشگاهی که به صورت ویدیویی به برررسی آن در آکادمی آژانس دیجیتال ایتروز می پردازیم. در ادامه جلسه اول آموزش پنل مدیریت ووکامرس در این جلسه می خواهیم به بررسی و نصب افزونه ووکامرس و